top of page

Regulamin zamówień internetowych w Pracowni Gardenia

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez stronę internetową, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, produktach oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zamówienia w witrynie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz zamówienia – elektroniczny formularz dostepny na stronie internetowej (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może złożyć zamowienie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot składający zamówienie w Witrynie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Witryna - strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.pracowniagardenia.com
Sprzedawca - Katarzyna Malec, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Malec Gardenia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792644407, nr REGON 122914910, ul. Wyżynna 22, 30-617 Kraków
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  Adres pocztowy: ul. Wyżynna 22, 30-617 Kraków
  Adres e-mail: pracowniagardenia@gmail.com
  Telefon: 795 158 195
  Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Wyżynna 22, 30-617   Kraków
  Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Wyżynna 22, 30-617 Kraków

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

  Dla prawidłowego funkcjonowania Witryny potrzebne jest:
       Urządzenie z dostępem do Internetu
       Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  Dla złożenia zamówienia w Witrynie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAMÓWIENIA W WITRYNIE

  Ceny towarów widoczne w Witrynie są całkowitymi cenami za towar.

  Ze wzgledu na specyfikę/sezonowość świeżych kwiatów niektóre towary mają podany jedynie informacyjny przedział cenowy. Ostateczną cenę takiego towaru podaje Sprzedawca przy potwierdzaniu możliwości przyjecia zamówienia do realizacji.
  Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Witrynie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  Wybrany do kupienia towar należy zaznaczyć w formularzu zamówienia.
  Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Witrynie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego oraz potwierdzenia możlliwości realizacji zamówienia w danym terminie przez Sprzedawcę. Sprzedawca wyśle takie potwierdzenie dogą mailową, na adres email wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia .
  Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5 PŁATNOŚCI

  Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
       Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
       Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
       W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić najpóźniej w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  Sprzedawca informuje, że ze względu na specyfikę zamówień, opłacenie ich jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
  Kupujący dokonując zamówienia w witrynie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  Termin realizacji zamówienia wskazany jest w formularzu zamóweinia.
  W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium miasta Kraków. Możliwe jest indywidulane ustalenie innego adresu dostawy.
  Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach ustalonych ze Sprzedawcą.
  W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie (data i godzina) realizacji zamówienia.
  Informujemy, że ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych,  w przypadku gdy nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem witryny, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
       W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
       W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wyżynna 22, 30-617 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w witrynie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
       W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
       W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.Informujemy, że ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych,  w przypadku gdy nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym.Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan.
       W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
       W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
       W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
       O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
       W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
       O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

  W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
       Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
       Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
       Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
       Żądać usunięcia wady
  Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wyżynna 22, 30-617 Kraków.
  Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Witrynie.
  Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
       Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
       Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
       Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
       Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

  Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  Każdorazowo składane w Witrynie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

bottom of page